Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? A może jesteś gminą, która chce zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3? Ten konkurs stanowi odpowiedź na Twój plan i Twoje potrzeby!

- nawet do 91% dofinansowania całego przedsięwzięcia!

- limit aż 30% na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych!

- do rozdysponowania czeka 40 mln złotych!

Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdziesz na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

Pisząc projekt zwróć uwagę na zmiany w prawie! Z dniem 1 września wchodzi w życie część znowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/zaloz-zlobek-klub-dzieciecy/prawo/

Zapraszam na XL Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 30 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Zapraszamy do ponownych konsultacji projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek”

Uwagi i wnioski do projektu można składać w terminie do dnia 18.08.2017r. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku pok. Nr 5

 

Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" w połowie sierpnia ogłosi nabory w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mieszkańcy Gminy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. W każdej Gminie zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. W Gminie Żelechlinek spotkanie odbędzie się 10 sierpnia o godz. 13:00 w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku.

 

Plakat Kraina Rawki page 001

 

 

info przedsiebiorczosc