W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2018 r. można składać elektronicznie wnioski o:

  • świadczenie wychowawcze (500+),
  • świadczenie „Dobry Start” – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


    Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
  • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków.

Składanie wniosków w formie papierowej możliwe będzie osobiście w Urzędzie Gminy w Żelechlinku pok. nr 1 (parter) lub za pośrednictwem poczty
od 1 sierpnia 2018.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole. Skorzystać z niego mogą uczniowie do 20. roku życia oraz do 24. roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności. Świadczenie zostanie przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, niezależnie od dochodu rodziny.

Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu, otrzymają wypłatę świadczenia do końca września. Pozostali dostaną je w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, informację taką można będzie odebrać osobiście.

Rodzice korzystający ze wsparcia w ramach Programu „Rodzina 500+ , świadczeń rodzinnych czy funduszu alimentacyjnego mogą także już od lipca składać elektroniczne wnioski na nowy okres zasiłkowy tą samą drogą: przez systemy bankowości elektronicznej oraz przez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia czy portal ePUAP.

Zasady programu nie ulegają zmianie. Czas na złożenie wniosku uprawnieni mają do końca października.

WAŻNE:

Zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2017 roku, chyba że sytuacja dochodowa rodziny uległa zmianie.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń osoba pobierająca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. Niezgłoszenie zmian skutkować może powstaniem nienależnie pobranych świadczeń. Osoba która pobrała nienależnie świadczenia jest zobowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.