ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Gmina Żelechlinek realizuje projekt
pn. "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek" 
współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach poddziałania V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Żelechlinek.

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie centrum Żelechlinka  - etap II

- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku

Budowa boisk
W okresie wakacyjnym zrealizowano zadanie polegające na przebudowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku oraz budowie boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy w Żelechlinie. Zakres zadania obejmował:
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 21 x 46 m, w tym boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszykowej oraz boisko do siatkówki;
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Żelechlinie o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 18,30 x 36,56 m, w tym boisko do siatkówki oraz kort do tenisa.
Roboty wykonała firma Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych z Łęgonic Małych. Wartość całkowita robót stanowiła 685 tys. zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 342 tys. zł . Boisko w Żelechlinku zostało oddane do użytku podczas inauguracji roku szkolnego, natomiast boisko w Żelechlinie podczas spotkania integracyjnego w dniu 26 września 2018 r.

 

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
W połowie 2018 r. dobiegły końca prace związane z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żelechlinek etap II (sieć wodociągowa Sabinów – Gutkowice 3,20 km, sieć wodociągowa Świniokierz Dworski – Żelechlin 1,21 km, sieć wodociągowa Łochów – Lucjanów 0,58 km, sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Żelechlinek ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj 2,05 km, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechlinku ul. Jana Susika 1,17 km, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Żelechlinek – Sokołówka 2,87 km, rozbudowa technologii uzdatniania wody w stacji wodociągowej w Żelechlinku, budowa hydroforni w m. Stanisławów). Roboty wykonała firma Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod – Kan Sławomir Poński z Brzezin. Łączny koszt inwestycji to 1,8 mln zł, w tym dotacja z PROW 900 tys. zł . W wyniku realizacji zadania teren gminy został zwodociągowany w 100%, natomiast kanalizacja grawitacyjna została doprowadzona do 25% gospodarstw.

 

Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Żelechlinek
W roku 2018 przeprowadzono bardzo trudny projekt polegający na dostawie i montażu 95 instalacji fotowoltaicznych 3kWp i 5kWp o przybliżonej łącznej mocy 433 kWp. Ostatecznymi beneficjentami zadania są mieszkańcy gminy, którzy wykazali zainteresowanie projektem oraz zadeklarowali udział finansowy. Pomimo napiętego harmonogramu zadanie zostało zrealizowane w terminie. Łączna wartość zadania to 2.619 tys. zł, w tym dotacja UE 1.930 tys. zł.

 

Przebudowa dróg
W roku 2018 nowe nawierzchnie bitumiczne pojawiły się na ponad 2-kilometrowych odcinkach dróg, w tym:
- przebudowa drogi w m. Józefin (340 m) – 143 tys. zł;
- przebudowa drogi w m. Żelechlin (280 m) – 99 tys. zł;
- przebudowa drogi w m. Władysławów (720 m) – 277 tys. zł;
- przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara (850 m), w tym dotacja FOGR 159 tys. zł.

Uporządkowanie terenu po byłej szkole w Bukowcu
W pierwszym etapie zadania pn. „Budowa Domu Ludowego w Bukowcu” przystąpiono do uporządkowania terenu po byłej szkole. W ramach zadania dokonano rozbiórki budynku szkoły, wykonano częściowe ogrodzenie działki, wybudowano sieć wodociągową i przyłącze wodociągowe. Całość robót opiewała na kwotę 146 tys. zł; 

Zagospodarowanie centrum Żelechlinka
W drugiej połowie 2018 r. rozpoczęto prace przy projekcie pn. „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka”. W pierwszym etapie dokonano regulacji rowu, dopływu rzeki Żelechlinianki. W ramach prac odtworzono pierwotny przebieg rowu, a także wykonano przepusty, na których w dalszych etapach wybudowane zostaną droga i chodnik. Kolejnym etapem, również zakończonym w 2018 r., jest budowa skateparku. Zadanie to obejmowało wykonanie płyty żelbetowej, na której posadowione zostały przeszkody. Na budowę skateparku pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 80 tys. zł .

Poprawa infrastruktury drogowej
Rok 2017 był zdecydowanie korzystny dla rozwoju sieci dróg na terenie gminy. W okresie tym przeprowadzono następujące inwestycje:
- budowa drogi w Żelechlinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej (810 m) – 1.242 tys. zł, w tym dotacja z PROW 641 tys. zł;
- budowa drogi dojazdowej w Żelechlinku (równoległa do ul. Witosa – 250 m) – 218 tys. zł, w tym dotacja z PROW 132 tys. zł;
- budowa drogi w m. Julianów (0,54 km) – 210 tys. zł – 100% środki własne;
- przebudowa drogi w m. Feliksów – Lucjanów – Radwanka (2,46 km) – 911 tys. zł, w tym dotacja z FOGR 317 tys. zł.

 

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
W 2017 roku przystąpiono do realizacji II etapu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żelechlinek (sieć wodociągowa Sabinów – Gutkowice 3,20 km, sieć wodociągowa Świniokierz Dworski – Żelechlin 1,21 km, sieć wodociągowa Łochów – Lucjanów 0,58 km, sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Żelechlinek ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj 2,05 km, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechlinku ul. Jana Susika 1,17 km, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Żelechlinek – Sokołówka 2,87 km, rozbudowa technologii uzdatniania wody w stacji wodociągowej w Żelechlinku, budowa hydroforni w m. Stanisławów). Zakończenie prac przewidziano na czerwiec 2018 r. Koszt inwestycji to 1,8 mln zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 900 tys. zł.


fundusz sprawiedliwosci 

 

Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP z terenu gminy Żelechlinek

Cel projektu:  zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP w Żelechlinku oraz OSP w Gutkowicach

Wartość projektu: 32320,00 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto 31 996,80 zł, wkład własny 1% - kwota brutto 323,20 zł ).

Okres realizacji projektu: 11 czerwca 2018 r. – 10 sierpnia 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.


 

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach projektu

„Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek”

rok szkolny 2017/2018

L.p.

Rodzaj zajęć

 

Osoba prowadząca zajęcia

Dni tygodnia

Godziny od-do

1.

Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego - gr I

Barbara Duczek

poniedziałek

wtorek

12.45 – 14.15

12.30 – 13.15

2.

Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego - gr II

Barbara Duczek

czwartek

piątek

12.45 – 14.15

12.30 – 13.15

3.

Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – gr. I

Karolina Pyśka

czwartek

piątek

12.45 – 14.15

12.45 – 13.30

4.

Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – gr. II

Agnieszka Pietrzyk

środa

14.30 – 16.45

5.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – gr. I

Barbara Galińska

czwartek

piątek

12.45 – 14.20

12.45 – 13.30

6.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – gr. II

Iwona Mazgajska

czwartek

14.25 - 16.40

7.

Umiejętność logicznego myślenia – gr. I

Violetta Kowara

środa

13.30 – 15.00

8.

Umiejętność logicznego myślenia – gr. II

Joanna Piechota

wtorek

12.30 – 14.00

9.

Zajęcia z przyrody „Zrozumieć świat” – gr. I

Elżbieta Sęk

poniedziałek

środa

14.20 – 15.05

14.20 – 15.05

10.

Zajęcia z przyrody „Zrozumieć świat” – gr. II

Ewa Ambrozik

poniedziałek

14.25 – 16.40

11.

„Uwolnić potencjał” umiejętność uczenia się-gr. I

Marzena Bożyk

czwartek

12.45 – 14.20

12.

„Uwolnić potencjał” umiejętność uczenia się-gr. II

Katarzyna Cieciorek

środa

11.40 – 13.15

13.

„Ciekawy świat przyrody – mali odkrywcy” – gr. I

Zofia Owczarek

czwartek

piątek

11.40 – 13.10

11.40 – 12.25

14.

„Ciekawy świat przyrody – mali odkrywcy” – gr. II

Piotr Mikinka

piątek

14.20 – 16.35

15.

Koło informatyczne gr. I

 

Violetta Niezgoda

czwartek

11.45 – 14.00

16.

Koło informatyczne gr. II

 

Agnieszka Wysokińska

środa

piątek

12.45 – 13.30

12.45 – 14.20

17.

Koło informatyczne gr. III

 

Konrad Skorzycki

piątek

13.35 – 16.00

18.

Koło młodego informatyka

 

Aneta Zdonek

poniedziałek

13.30 – 15.45

19.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – gr. I

Magdalena Janiszewska

poniedziałek

13.00 – 14.30

20.

Zajęcia rozwijające kompetencje społ. – gr. II

Ewa Galińska

czwartek

12.00 – 13.30

21.

Zajęcia rozwijające kompetencje społ. – gr. III

Dorota Kowalewska

piątek

12.45 – 14.15

22.

Zajęcia rozwijające kompetencje społ. – gr. IV

Leszek Jarosiński

piątek

14.20 – 16.35

23.

Zajęcia rozwijające kompetencje społ. – gr. V

Małgorzata Domagała

poniedziałek

12.45 – 14.20

24.

Zajęcia z dziećmi nadpobudliwymi

Aneta Dominiak

wtorek

11.35 – 13.10

25.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Paulina Kostrzewa

wtorek

13.30 – 15.00

26.

Zajęcia socjoterapeutyczne – gr. I

Honorata Szadkowska

poniedziałek

wtorek

12.30 – 14.00

7.20 – 8.05

27.

Zajęcia socjoterapeutyczne – gr. II

Monika Żerek

piątek

12.35 – 14.55

28.

Zajęcia logopedyczne – gr. I

 

Urszula Starosta

poniedziałek

czwartek

13.30 – 14.15

15.10 – 15.55

29.

Zajęcia logopedyczne – gr. II

 

Urszula Starosta

Wtorek

piątek

12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

30.

Zajęcia logopedyczne – gr. III

 

Urszula Starosta

wtorek

środa

13.20 – 14.05

12.30 – 13.15

31.

Zajęcia logopedyczne – gr. IV

 

Urszula Starosta

Wtorek

czwartek

14.10 – 14.55

13.30 – 14.15

32.

Zajęcia logopedyczne – gr. V

 

Urszula Starosta

Środa

piątek

14.10 – 14.55

12.30 – 13.15

33.

Zajęcia logopedyczne – gr. VI

 

Urszula Starosta

Poniedziałek

środa

14.20 – 15.05

13.20 – 14.05

34.

Zajęcia logopedyczne – gr. VII

 

Urszula Starosta

Czwartek

piątek

14.20 – 15.05

14.10 – 15.55