Attachments:
Download this file (SKMBT_C28017042110470_2.pdf)SKMBT_C28017042110470_2.pdf[ ]276 kB

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami na temat obrony konstytucyjnych zasad wolności.

http://wpolityce.pl/polityka/331765-trzeba-zatrzymac-te-recydywe-prl-samorzadowcy-protestuja-w-warszawie-niektorzy-apeluja-nawet-o-zerwanie-rozmow-z-rzadem

https://www.youtube.com/watch?v=or2cvNGPtY0

http://forumsamorzadowe.pl/galeria/galeria/60,0,0,0,galeria.html,0,0,0,galeria.html

 

 

 

 

A P E L

Przedstawicieli środowisk samorządowych

zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie

dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce

                                                                                                                                                        

My  obywatele,  przedstawiciele  gmin,  powiatów  oraz  województw  z   całej   Polski   wraz   z  reprezentacjami ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych wspólnie WYRAŻAMY ZDECYDOWANY SPRZECIW wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa    i   Sprawiedliwości   zmian   prawa    samorządowego   w   Polsce,   w   szczególności  o charakterze ustrojowym. Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości - zagwarantowanego w Konstytucji RP – rzeczywistego   uczestnictwa   w  sprawowaniu  władzy  publicznej.  Działania   te   pozostają  w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień.

APELUJEMY aby w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążące nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnot samorządowych, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego.

DOMAGAMY SIĘ przestrzegania - przez rządzących i stanowiących prawo – konstytucyjnych zasad ustroju Polski, które przypominamy w przyjętej przez zgromadzonych w dniu dzisiejszym „Karcie Samorządności”.

Jednocześnie SPRZECIWIAMY SIĘ formułowanym publicznie zarzutom dotyczącym środowisk samorządowym mającym wskazywać na istnienie rzekomych nieprawidłowości o charakterze systemowym, które nie są potwierdzone żadnymi dowodami. W ten sposób próbuje się dyskredytować dorobek wspólnot samorządowych i ich działania podejmowane na przestrzeni ostatnich 27 lat.

APELUJEMY do Rządu, Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych w Polsce o podjęcie rzeczywistej debaty publicznej dotyczącej stanu samorządu terytorialnego w Polsce. Wszelkie plany zmian prawa samorządowego powinny być poddane szerokim konsultacjom społecznym ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

W  obronie  samorządu,  przeciwstawiając  się  niekonstytucyjnym  zmianom  POWOŁUJEMY  z dniem 16 marca 2017 roku SAMORZĄDOWY KOMITET PROTESTACYJNY.

 

 

 

 

 

 

KARTA SAMORZĄDNOŚCI

   Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.

   Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa.

   Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.

   Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.

MIESZKAŃCY

     1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni muszą decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne wybory i referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) oraz uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji w referendum, zagwarantowane
w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.

     2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy mogą wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze referendum swoje organy samorządowe.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

     3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jego samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego albo regionalnego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych jest sprawowany wyłącznie według kryterium legalności.

     4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.

     5. Kompetencje gmin powiatów i województw, wynikające z ich zadań własnych, są całkowite i wyłączne. Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich realizacji decydują właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.

     Gminy - podstawowe jednostki samorządowe - kreują rozwój lokalny, dostarczają mieszkańcom podstawowe usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną.

     Powiaty - komplementarny samorząd lokalny - realizują lokalne zadania ponadgminne oraz koordynują lokalne służby, inspekcje, straże i administracje zespolone.

     Województwa - podmioty polityki regionalnej - kreują rozwój regionalny oraz koordynują działania innych podmiotów na rzecz tego rozwoju.

FINANSE SAMORZĄDOWE

     6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sektora finansów publicznych.

     7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte na dochodach własnych i subwencjach, umożliwiają realizację ich zadań na określonym w ustawach i aktach wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu zadań i wymaganego poziomu ich realizacji towarzyszą adekwatne zmiany zasilania finansowego jednostek. Ubytki w dochodach własnych, wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane.

     8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrównawczą, która umożliwia realizację zadań obowiązkowych w określonym w przepisach prawa standardzie.

     9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz zadań powierzonych JST przez Unię Europejską, administrację rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego.

MAJĄTEK

     10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swobodnie kształtować gospodarowanie swoim majątkiem. Stanowi on zasób, który umożliwia realizację zadań a także jest wykorzystywany do wspierania przedsięwzięć rozwojowych
w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające znaczenie dla rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie, odpowiednio gminom, powiatom albo województwom.

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE

     11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dostosowaniu swoich struktur organizacyjnych do lokalnych albo regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je powierzyć własnym jednostkom organizacyjnym albo podmiotom zewnętrznym: publicznym, społecznym lub prywatnym, z zachowaniem procedur wymaganych prawem.

     12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, mogą swobodnie współdziałać z innymi jednostkami, w formach określonych w przepisach prawnych.

     13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych lub miejskich jest ustawowo uregulowana, w sposób zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Tworzone struktury nie naruszają podmiotowości i samodzielności podstawowych jednostek samorządowych – gmin.

     14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą techniczną i społeczną w granicach miast przez samorząd miasta.

GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH

     15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podstawie rzetelnej analizy powiązań funkcjonalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju.

     16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zrozumienia
i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem wniosku o zmianę granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach albo referendum lokalnym.

KONSULTOWANIE

     17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie aktów prawnych ich dotyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach parlamentarnych.

W związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek informujemy o możliwości składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie.
Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do 03.02.2017r. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku w pok. Nr 2 lub Nr 5 (wzór fiszki projektowej do pobrania)

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014- 2020 w ramach działań rewitalizacyjnych.
Projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją (obszar zdegradowany).

Do pobrania diagnoza społeczno – gospodarcza dla programu rewitalizacji wraz ze wskazaniem „obszaru zdegradowanego” oraz wzór fiszki projektowej.

Załącznik do diagnozy

 

GMINA ŻELECHLINEK-HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2017

MIEJSCOWOŚĆODPADY ZMIESZANE, SEGREGOWANE ORAZ ELEKTRO SPRZĘT
IIIIIIIVVVI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dzielnica51010752741631
Sabinów51010752741631
Gutkowice51010752741631
Władysławów51010752741631
Józefin51010752741631
Brenik51010752741631
Wola Naropińska51010752741631
Janów51010752741631
Budki Łochowskie51010752741631
Łochów51010752741631
Łochów Nowy51010752741631
Wolica51010752741631
Teklin51010752741631
Nowe Byliny51010752741631
Feliksów51010752741631
Lucjanów51010752741631
Radwanka51010752741631
Czerwonka51010752741631
Petrynów51010752741631
Lesisko1317171412914118201715
Nowiny1317171412914118201715
Czechowice1317171412914118201715
Kopiec1317171412914118201715
Gutkowice Nowiny1317171412914118201715
Naropna1317171412914118201715
Gawerków1317171412914118201715
Sokołówka1317171412914118201715
Julianów1317171412914118201715
Staropole1317171412914118201715
Chociszew1317171412914118201715
Bukowiec1317171412914118201715
Karolinów1317171412914118201715
Ignatów1317171412914118201715
Modrzewek1317171412914118201715
Stanisławów1317171412914118201715
Świniokierz Dworski1317171412914118201715
Świniokierz Włościański1317171412914118201715
Żelechlinek202424211916282522272422
Żelechlin202424211916282522272422

WSZYSTKIE ODPADY ODBIERANE SĄ OD GODZINY 6 :00. W PRZYPADKU NIE WYSTAWIENIA ODPADÓW DO WYZNACZONEJ GODZINY FIRMA NIE GWARANTUJE ICH ODEBRANIA.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA POSESJI O TRUDNYM DOJEŹDZIE
NA 2017 ROK

MIEJSCOWOŚĆODPADY ZMIESZANE, SEGREGOWANE ORAZ ELEKTRO - SPRZĘT
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Brenik 13

23

20

20

242219242118161311

Czerwonka 37

23

17

20

242219242118161311

Czerwonka 43

23

17

20

242219242118161311

Czerwonka 59

23

17

20

242219242118161311

Czerwonka 44A

23

17

20

242219242118161311

Janów 11

23

17

20

242219242118161311

Lucjanów 4

23

17

20

242219242118161311

Łochów Nowy 17

23

17

20

242219242118161311

Naropna 43

23

17

20

242219242118161311

Nowe Byliny 1

23

17

20

242219242118161311

Nowe Byliny 4

23

17

20

242219242118161311

Nowe Byliny 8

23

17

20

242219242118161311

Sabinów 7

23

17

20

242219242118161311

Stanisławów 43

23

17

20

242219242118161311

Wolica 14

23

17

20

242219242118161311

 

W październiku 2016r. ruszyła druga edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"
Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki:
. odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
. odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
. odcinek 3 o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.

Każdy ze wspomnianych powyżej odcinków został przygotowany w formie spotu radiowego, spotu telewizyjnego, reklamy prasowej oraz banneru internetowego.
Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami i wyzwaniami w służbie zdrowia. Niestety, poziom wiedzy o prawach pacjenta w Polsce jest nadal niewystarczający i wielu pacjentów nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości obrony swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji.

 

Prawo pacjenta do informacji oraz wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. 

 

 

 

 

 

 

Prawo pacjenta do intymności i godności oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

 

 

 

 

 

 

 


Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

Strona zelechlinek.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje strony mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację korzystania przez stronę z ciasteczek w opisanym zakresie.