w2Wspólnota terytorialna Gminy Żelechlinek tworzącej wspólnie z innymi 8 gminami Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" przynosi efekty w postaci realizacji projektów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednym z nich jest uzyskanie grantów przez organizacje pozarządowe z terenu gminy w postaci prefinansowania w wysokości do 100% wnioskowanej kwoty pomocy do wysokości 50 tys. zł. W dniu 3 lipca w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku dokonano podpisania umów określających szczegółowe zasady i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie finansowania na realizacje grantów, i tak:

1) Ludowy Klub Sportowy "Żelechlinek" podpisał dwie umowy o powierzenie grantów pn. "Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Radwance" - wartość 49 940,31 zł oraz "Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Żelechlinie" - wartość 40 978,34 zł;

2) Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek podpisało umowę o powierzenie grantu pn. "Budowa placu zabaw przy świetlicy w Żelechlinie" - wartość 49 050,24 zł,

z terminem zakończenia zadań do 31 października 2018 r.

W ramach projektów zostaną posadowione urządzenia małej architektury - urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni plenerowej, ławki, kosze i tablice informacyjne.

W tym samym czasie i miejscu Zarząd LGD Kraina Rawki podpisał umowę o powierzeniu grantów również z organizacjami pozarządowymi z terenu gmin Kowiesy i Sadkowice, których przedstawicieli gościliśmy w domu kultury.